Kompetencia-mátrix

Grafológia a személyügyi munkában

Kompetencia-mátrix – a szakmaprofil és a személyiségprofil összevetése

grafometriai módszerekkel

A személyügyi munka igencsak sokrétű, és sokféle szerepet tölt be egy vállalat életében.  Egy cég, vállalkozás sikerességében egyre nagyobb hangsúlyt kap az emberi tényezők együttese. A szaktudás, a tapasztalat, amit egy alkalmazott az évek hosszú sora alatt megszerez, nem helyettesíthető más erőforrásokkal.

Az emberi rátermettség, a személyes kompetenciák nagyon fontos szempontok, hogy valaki a rá bízott feladatkörben mennyire képes hatékonyan működni, és egyre magasabb eredményeket felmutatni.

Az emberi tőke az intellektuális tőke részét képezi a szervezeten belül. Ez az a tudástömeg, amely az emberek fejében, az adatbázisokban rejlik.

A cégek által létrehozott értéknek csupán 10 – 50%-a származik a fizikai eszközökkel való gazdálkodásból, és 50-90%-a származik a szellemi tőkével való gazdálkodásból.

Ezért fontos már a kiválasztás kezdetén hangsúlyt fektetni arra, hogy megfelelő és hatékony szűrési módszereket alkalmazzunk.

Egyik ilyen módszer a grafológia, amikor grafometriai módszerekkel történik a pályázók értékelése, összevetve a betöltendő pozícióhoz szükséges kompetenciákat az egyén személyes képességeivel, és máris jól láthatóvá válik leendő munkatársunk hosszú távon való beválásának mértéke.

A Kompetencia-mátrix alkalmazásának területei:

Egyéni fejlődési szint felmérése

Az egyén vezetői stílusa

Vezetői kompetenciák beazonosítása

Hatékony csapatmunka elősegítése

Egyéni motivációk beazonosítása

Az egyénben rejlő lehetőségek kiemelése

Kompetencia-leltár/ belső adatbázis készítése

 

Az egyén fejlődését gátló korlátok feltárása

Továbbképzés és fejlesztés tervezése

Munkahelyi kapcsolatok problémáinak megvilágítása

A személyzet áthelyezéséhez tanácsadás

Átszervezések, áthelyezések tervezése

Kiválasztás szervezeten belülről vagy külső jelentkezőkből

Pályázatszűrések folyamatában

Pályabeválás előrejelzése

A munkatársak ösztönzéséhez iránymutatás

Személyes problémák feltárása és megoldása

Teljesítményértékelés folyamatában

Karrier tanácsadás

Csapatelemzés és team-építés

Csoportdinamika feltérképezése

Lojalitás és megbízhatóság vizsgálat

Humánus outplacement folyamat

A szubjektivitás csökkentése a kiválasztás során

Az egyén adott munkakörhöz való jobb illeszkedése

Elkötelezettség növelése

Eredményes csapatok kialakítása

Belső kínálat elemzés készítése

A Kompetencia-mátrix három pilléren alapszik:

 1. a munkakör profilozása – munkaköri kompetencia elemzés – szakmaprofil felállítása
 2.  a személyek profilozása – személyi- kompetencia elemzés
 3. a munkakör és személymegfelelés vizsgálata – a szakmaprofil és a személyiségprofil összevetése – értékelés

1. Munkaköri-kompetencia elemzés

Minden munkakör sajátos elvárásokat támaszt a pozíciót betöltő egyénnel szemben, ezért első lépés a munkakör elemzése.

A munkakörelemzés célja, hogy a különböző munkakörök jellemzőinek feltárásával megállapíthatók legyenek a munkakört betöltővel szemben támasztott követelmények, a munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák.

A munkakörelemzés eredményeképpen készül el a munkaköri leírás, azon belül is a munkaköri specifikáció, melyben már világosan kirajzolódnak az adott munkakör kompetencia elvárásai.

Tehát a munkakör elemzés és munkaköri leírás elkészítésével kirajzolódik előttünk a szakmaprofil. Általa láthatóvá válik, hogy az adott munkakör betöltéséhez milyen képességekkel rendelkező jelöltre van szükség.

 

 

2. Személyi-kompetencia elemzés

A személyiség az egyén jellemző tulajdonságainak
viszonylag stabil szerveződése.

A személyi-kompetencia elemzés az egyén személyiségének, személyes kompetenciáinak, magatartásának, jellemvonásainak azonosítása, hogyan viselkedik
munkahelyi környezetben.  

 

Tehát az adott munkakör ellátásához szükséges jellemvonásokat azonosítja a vizsgált személyben. Eredményeképpen kiderül, hogy a vizsgált személy milyen mértékben rendelkezik az elvárt képességekkel, mennyire tud megfelelni a munkaköri kompetencia elvárásoknak.

Az emberi erőforrás a szervezetek legértékesebb és egyben legköltségesebb erőforrásai. Azonban az emberek erősen különböznek egymástól képességeik, személyiségjellemzőik tekintetében, ezért nem létezik egy mindenkinél jól bevált recept. Ha meg akarjuk ismerni az emberi cselekvés mozgatórugóit, segítségünkre van a grafológia személyiségvizsgáló módszere.

Ez a vizsgálat grafometriai módszereken nyugszik, ezért megbízható eredményekkel szolgál. Ezen kívül a grafikonos, illetve táblázatos ábrázolások alkalmazásával átlátható és számokban is kifejezhető értékeléseket kapunk a jelöltekről.

Ezáltal akár több személy együttes összehasonlítására is sikeresen alkalmazható.

3. A szakmaprofil és a személyiségprofil összevetése, kiértékelés

A kiértékelés során egy lapra kerül a munkakör és az egyén. A szakmaprofil és a személyiségprofil összevetése adja meg a kiindulópontot, legyen szó akár kiválasztásról, akár továbbképzésről, vagy team-építésről, vagy teljesítmény értékelésről.

A kiértékelés során jól láthatóvá válnak a minden munkakör betöltéséhez szükséges alapvető kompetenciák, ezen felül pedig az adott munkakör specifikus kompetenciái is értékelésre kerülnek.

Az alapvető személyiség-dimenziók:

 • Elkötelezettség szintje: a vállalat ügyei iránt elkötelezett dolgozók magasabb teljesítményt nyújtanak, ami az egyik kulcsa a cég sikerének.
 • Önbizalom, önértékelés: a megfelelő önbizalommal és egészséges önértékeléssel rendelkező emberek önállóbbak, és könnyebb őket irányítani, kevesebb közvetlen figyelmet és törődést igényelnek a vezetőtől.
 • Viselkedés nyomás hatására, mennyire terhelhető, stressz tűrés, frusztrációs tolerancia: a pszichés terhelhetőség napjainkban sok munkakör sajátossága.
    
 • Beilleszkedés egy csoportba, viselkedés a csoportban, milyen kapcsolatkialakítási készségekkel rendelkezik.
 • Együttműködési készség: Affemann-féle színtipológia szerinti elhelyezkedése a csoporton belül, kezdeményezőkészség.
 • Motiváló tényezők, milyen értékrendet képvisel az egyén, cselekvési indítékok: Maslow szükséglet hierarchiája. A munkaerő megszerzéséhez és megtartásához jól működő ösztönzési rendszerre van szükség.
 • Az attitűd típusa: a munkatársak attitűdje erősen befolyásolhatja a munkavégzés minőségét, mennyire tud munkájával azonosulni, gyakorlati vagy elméleti beállítottságú-e.
 • Fejlődőképesség, tanulás: fontos tényező, hogy az egyén hogyan és miként tanul, hiszen ettől függ mennyire és milyen hamar képes elsajátítani a szükséges szabályokat és trendeket, és milyen hamar tud beilleszkedni az adott munkakörnyezetbe.
 • Konfliktushoz való viszonyulás, konfliktuskezelés módja: egy csoporton, munkaközösségben elkerülhetetlenek a konfliktushelyzetek.
 • Vezetői attitűd, milyen vezetői stílust képvisel, milyen vezetői kompetenciákkal rendelkezik.
 • Kommunikációs készségek, információ befogadás és feldolgozás módja, mentális funkciók, gondolkodásmód, intellektuális készségek.
 • Megvilágítja az egyén erősségeit, melyeket az adott pozícióban kamatoztatni tud.
 • Azonosítja az egyén fejlődését akadályozó korlátokat a személyiségében: melyeket szem előtt kell tartani és szükség esetén fejleszteni a hosszú távú beválás érdekében.

A grafometriai módszerekkel vizsgálható néhány specifikus kompetencia:

szervezőkészség pontosság, precizitás elköteleződés képessége
kommunikációs készség együttműködő készség lojalitás
határidők teljesítése fejlődő képesség autonómia
döntőképesség önértékelés, önelfogadás vezetői attitűd
időgazdálkodás frusztrációs tolerancia sikerorientáció
problémamegoldó készség kiszámíthatóság kockázatvállalás
információ feldolgozás megbízhatóság eredményorientáció
rugalmasság alkalmazkodás lényeglátó képesség
kezdeményező készség határozottság önmegvalósítás igénye
konfliktuskezelés kiegyensúlyozottság felelősségtudat
terhelhetőség szabálykövetés asszertivitás
társas készségek empatikus készség beilleszkedés képessége
elismerés igénye logikai készség előrelátó képesség
kapcsolatteremtés figyelemkoncentráció objektivitás
kreativitás monotóniatűrő képesség ellenőrző képesség
analitikus gondolkodás ügyfél orientáltság etikus magatartás
magabiztosság tervező készség minőségre törekvés
rendszerező képesség céltudatosság energiafelhasználás

A kompetencia-mátrixból kapott információ 

A Kompetencia-mátrixból kapott visszajelzés alapján válaszokat kaphatunk a következő és még számos más kérdésre is:

 1. Milyen területeken lesz az egyén a legproduktívabb?
 2. Hogyan kommunikál?
 3. Önálló munkára alkalmas-e?
 4. Csapatban milyen szerep való számára?
 5. Szüksége van-e bíztatásra, irányításra?
 6. Kezdeményező személyről van szó, aki maga indít el dolgokat?
 7. Hogyan viszonyul a versenyhelyzetekhez?
 8. Képes követni meghatározott útmutatásokat?
 9. Milyen a vezetői stílusa?
 10. Hogyan lehet motiválni?
 11. Hajlandó-e alkalmazkodni?
 12. Szilárd-e az énképe?
 13. Milyen képzést kell kapnia?
 14. Képes lesz-e nagyobb felelősséget vállalni?
 15. Milyen típusú emberekkel tud jól együtt dolgozni?
 16. Hol van a helye a csoporton belül?
 17. Hosszú távon mennyire terhelhető?
 18. Hogyan kezeli a konfliktushelyzeteket?
 19. Mennyi a beválás aránya az adott munkakörben?

Hogyan mérhetjük a kompetenciákat a Grafometria segítségével?

A grafológia a kézírás vizsgálatával foglalkozó tudomány.

A grafológiai elemzés alapja a kézírás, kiindulási pontja az analízis, mely során a kézírás egyes elemeit, a nagyobbaktól, mint például az írástömb, egészen a legkisebbekig, amilyen például az ékezet, méri és jellemzi a grafológus szakember. A grafológiának ezt az ágát, amely a mérhető, és számolható írásparaméterek vizsgálatával foglalkozik, nevezzük grafometriának.

Az írás elemzését a szintézis, azaz a jellemrajz egységes megalkotása követi.

A grafológus a sztenderdtől való eltérést vizsgálja az elemzés során. A sztenderd, etalon az általános iskolában tanult norma, ahogyan megtanuljuk formálni az egyes betűket, az ábécé betűit. A normaírástól való eltérésben rejlenek az író személy egyéni sajátosságai, személyiségjellemzői.

Az írásban különböző, az író személyre jellemző mozgások rögzülnek, és ezen mozdulatok a grafológia módszereivel elemeikre bonthatók. Ezután pedig a grafikai forma személyiségjellemzőkkel hozható kapcsolatba.

A grafológia egyik alaptörvénye, hogy nincs két egyforma kézírás, tehát nincs két egyforma ember. A kézírások különbözősége az emberek egyediségét jelenti.

A Kompetencia-mátrix előnyei:

A Kompetencia-mátrix elkészítéséhez a vizsgált egyén részéről nincs szükség személyes jelenlétre, csupán egy Írásmintára, és egy Hozzájáruló nyilatkozatra, a kézírás elemzéséhez.

A kézírásvizsgálat nem manipulálható, ezáltal teljesen objektív és reális eredménnyel szolgál.

Idő és energiatakarékos módszer, mivel sem a munkáltató, sem a leendő munkavállaló részéről nem igényel plusz idő- és energiaráfordítást, a vizsgálathoz szükséges adminisztrációs előkészület is, mint írásminta felvétel, adatfelvétel, mindössze 10-15 percet vesz igénybe.

Csak a munkaköri megfeleléssel kapcsolatos jellemvonások és kompetenciák feltárására terjedhet ki a szakvélemény.

A megpályázott pozíció betöltéséhez szükséges személyes kompetenciák kiszűrhetők a kézírás elemzésével, ezáltal már az interjúztatás előtt jól láthatóvá válik, kit érdemes személyes találkozóra is behívnia.

Ezzel rengeteg időt és energiát takarít meg, továbbá gyorsabbá és hatékonyabbá válik a kiválasztási folyamat. 

 

A személyes interjú értékelése során a pályázóról kapott képet és értékeket kiegészítheti, illetve teljesebbé teheti a grafológiai elemzés. Továbbá olyan személyes jellemzőkre is fényt deríthet, melyek fontosak az adott pozíció betöltéséhez, viszont az elbeszélgetés során nem kerültek felszínre.

Idő- energia- és költség hatékony, mert nem igényli a vizsgált személy jelenlétét, nem kell időt tölteni a több oldalas tesztek kitöltésével, csupán egy 10 percre van szükség, amíg egy írásanyagot megír a vizsgálandó személy.

Amíg a pszichológiai teszteknek se szeri, se száma, lehet válogatni, melyik típus lenne a megfelelő, amelyik azt méri, amire ténylegesen kíváncsiak vagyunk, a grafológia egy-két oldalas írásanyagon dolgozik, és egy írásmintából közel száz jellemvonást is kielemez és értékel.

A vizsgált képességek és kompetenciák szabadon választhatók és variálhatók, a munkaprofil akár utólag is kibővíthető, anélkül, hogy a pályázónak újra be kellene fáradnia.

Teljesen objektív képet ad a jelentkezőről, még személyes találkozóra sincs szükség hozzá, így abszolút kizárható minden szubjektív elem.

 

Alkalmazásával anélkül összehasonlítható  akár az összes pályázó, hogy mindenkit egyenként be kellene hívni személyes elbeszélgetésre, vagy tesztelésre.

A szöveges jellemzés mellett a grafikonos ábrázolás jól szemléltethetővé teszi a vizsgált kompetenciák mértékét és arányát a személyiségben, továbbá több pályázó együttes összehasonlítására is jól alkalmazható.

A tesztek néha nem értékelhetők, és esetekben manipulálhatók lehetnek, ezzel szemben a kézírás nem hamisítható, legfeljebb csak negatív irányba, ami a jelentkezőnek csak hátrányára válik, előnyére semmiképpen sem.

Bármilyen pozícióra való pályáztatásnál alkalmazható, legyen az egy takarítói állás, fizikai dolgozó felvétele, vagy egy vezetői pozíció betöltése. 

Az ország bármely pontjáról rendelhető Kompetencia-elemzés, személyes megbeszélés időpont egyeztetés alapján.

Tehát ez a vizsgálati eljárás nem becsapható, az interjúra felkészült jelöltről reális képet mutat kompetenciáit, munkavégző képességét illetően, így hatékony döntéstámogató eszköz lehet a cégek vezetőinek, vállalkozások tulajdonosainak, vagy a HR szakemberek kezében.

 

Mivel a meghirdetett pozíció elvárásaihoz mért valós képességeket tár fel, érdemben csökkenti a kiválasztás költségeit és a fluktuációt, növeli a beválás esélyét, és ezzel együtt hatékonyabbá teszi a vállalat működését hosszú távon.

Általa gyorsabbá és objektívebbé válik a humánpolitikai döntés, mintha csak egy önéletrajzra és egy interjúra hagyatkoznánk egy új munkatárs felvételénél. Továbbá a humángrafológiai vizsgálat pszichológiai  tipológiákkal társítva még árnyaltabbá teszi az egyénről készített kompetencia-mátrixot.

Kompetenciamátrix: grafológia és kiválasztás

A munka világában számos módszer létezik arra, hogy a munkaadók, a humán erőforrás osztály megtalálja egy meghirdetett pozícióra a megfelelő jelöltet. Sokszor nincs lehetőség arra, hogy minden alkalmasnak tűnő jelentkezőt egyenként behívjanak és több körön keresztül interjúztassanak. Ha mégis, akkor sem biztos, hogy így teljes és hiteles képet kapnak az illető kompetenciáiról, személyiségéről. Olyan módszert kell hát választani, ami a jelölt összes képességét és személyiségjegyeit feltárja. A kézírás elemzése lehetőséget ad arra, hogy a személyiség elemzésén keresztül az egyén szakmai kompetenciáira is fényt deríthessünk!

A kézírás elemzésével egy grafológus átfogó kompetenciamátrixot tud felállítani egy adott állásra pályázó személyről, annak személyiségjegyeiről. Az eredmény egy gyors szűrési módszer, ami időhatékony, ugyanakkor objektív, biztos választ képes adni arról, hogy a jelentkező milyen kompetenciák birtokában van.

Keressen minket bizalommal, és hívja segítségül a grafológiát kompetenciamátrix meghatározásához is!

Kompetenciamátrix: grafológia és kiválasztás

A Kompetencia-mátrix ára: 12.000 Ft/munkakör/fő

Megrendelés és információ:

Kiss Beáta

06-20-386-0571

kiss.beata@vipmail.hu